• Autorizatie nr. 00003249 – Domeniu autorizare 6.2 – Responsabil tehnic cu executia autorizat pentru Instalatii termice , sanitare si de ventilatie/climatizare
 • Autorizatie nr. 00003575 – Domeniu autorizare 6.1 – Responsabil tehnic cu executia autorizat pentru Instalatii Electrice

 

Despre RTE Instalatii

Oferim servicii Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) pentru domeniile 6.1. (Instalatii electrice) si 6.2. (Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare).

Autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii ISC

Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

 1. realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor de constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice in constructii in vigoare la momentul executiei lucrarilor;
 2. viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare la data realizarii ei.

Art. 51. – Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de constructii, in exercitarea dreptului de practica, trebuie:

 1. sa permita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
 2. sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;
 3. sa puna la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;
 4. sa intocmeasca si sa tina la zi registrul electronic de evidenta a activitatii pentru lucrarile de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, conform modelului din anexa nr. 6;
 5. sa se supuna procedurii de supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;
 6. sa se supuna prevederilor legale privind perfectionarea profesionala continua a specialistilor in constructii, pentru domeniile pentru care este autorizat;
 7. sa mentina, pe toata durata de valabilitate a autorizatiei, conditiile care au stat la baza autorizarii in ceea ce priveste detinerea unei legitimatii valabile de electrician autorizat sau de instalator de gaze autorizat, emisa de autoritatea de reglementare in domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabilii tehnici cu executie in subdomeniile 6.1 “Instalatii electrice”, 6.3 “Instalatii gaze naturale combustibile”, 8.1 “Retele electrice” si 8.4 “Retele de gaze naturale combustibile”.

Art. 52. – Prevederile cuprinse in art. 51 se detaliaza corespunzator etapelor de pregatire, executie si receptie a lucrarilor de constructii, astfel:

 1. In perioada de pregatire a constructiei:
  1. participa, impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 2. Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:
  1. permite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:
   1. verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;
   2. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
   3. verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si DTAC – documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe – proiect tehnic de executie;
   4. verifica existenta expertizelor tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor si, dupa caz, existenta expertizelor tehnice a constructiilor si utilitatilor aflate in zona de influenta a excavatiilor adânci in zone urbane;
   5. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
   6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
   7. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
   8. verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari;
   9. verifica existenta “Sistemului calitatii in constructii”, tinând cont de categoria de importanta a constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de sarcini;
   10. dupa caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adânci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la exploatare;
  2. urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;
  3. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
  4. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanta/conformitate, declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii, dupa caz, documente elaborate in conditiile legii;
  5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
  6. verifica respectarea “sistemului calitatii in constructii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
  7. verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor;
  8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
  9. verifica, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;
  10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneaza procesul-verbal de prelevare;
  11. transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
  12. pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activitatii specifice;
  13. opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora;
  14. urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
  15. dupa caz, urmareste realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile situate in zona de influenta a excavatiei adânci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la exploatare;
  16. verifica, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura ca acestea se fac pe baza de dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate de investitor;
  17. verifica punerea in siguranta a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;
  18. intocmeste si tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrarile de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;
  19. intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a indeplinit obligatiile de responsabil tehnic cu executia prevazute la art. 51 lit. a) -c) si la art. 52 literele A) si B), precum si orice eveniment intâmplat pe parcursul executiei lucrarii;
  20. instiinteaza in scris I.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de responsabil tehnic cu executia la o investitie ca angajat al executantului, inainte de receptia la terminarea lucrarilor la o investitie, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pâna la care a activat;
 3. La receptia lucrarilor: – impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul concura la intocmirea cartii tehnice la zi si predarea acesteia catre beneficiar.
Telefon contact EON | telefon contact DIGI Contact Google Romania Contact eMag Oglinda magica Iasi Telefon Raiffeisen Bank Telefon ING Bank Saptamana 8 de sarcina Saptamana 7 de sarcina